×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر جمشید سلام زاده

 

سال ورود: 1371

مرتبه علمی: استاد

 

سامانه علم سنجی: 

https://isid.research.ac.ir/Jamshid_Salamzadeh

 

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 PH.D.-2داروسازی بالینی از دانشگاه برادفورد انگلستان

 

سوابق اجرایی:

1- معاون آموزشی دانشکده داروسازی 1382 تا 1387

2- مدیر گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی  1389-1385

3- مدیر مسول داروخانه بیمارستان بوعلی 1377-1371 

4- معاون غذا ـ دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سمت فعلی:

1- سرپرست داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) داروسازی بالینی وزارت متبوع

3- عضو هیات مدیره (بازرس) انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران

4- عضو شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

5- عضو شورای پژوهشی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6- عضو هیات تحریریه مجله Iranian Journal of Pharmacetical Research(IJPR)

7- عضو هیأت تحریریه مجلهcareJournal of Pharmacetical

8- عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت متبوع

9- عضو و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت داروسازی اکسیر

 

 دروس تدریسی در دوره عمومی:

دارو درمانی بیماری ها، کارآموزی داروخانه شهری، واژه شناسی  در داروسازی و پزشکی، داروشناسی بالینی، اطلاع رسانی دارویی و مسمومیتها

 

دروس تدریسی در دوره تخصصی:

درمان شناسی پیشرفته، فارماکواپیدمیولوژی، کامپیوتر پیشرفته

 

 موضوعات مورد علاقه تحقیق:

1. طراحی و اجرای کار آزمایی های بالینی(clinical trials)

2. مطالعات فارماکو اپیدمیولوژیک، فارماکوویژیلانس و فارماکواکونومیک

3. مطالعات الگوهای مصارف دارویی با به کارگیری سیستمATC/DDD

4. طراحی مدل های آماری پیش بینی کننده در رابطه با مصارف و حوادث دارویی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب