×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر حسن یزدان پناه

 
سال ورود: 1372
رتبه علمی: استاد
 
سامانه علم سنجی:
 
EN - FA :CV
 
مدارک تحصیلی:
1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2- .Ph.D  سم شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
سوابق اجرایی:
1- مدیر گروه فارماکولوژی- سم شناسی در سال‌های 1383-1381
2- رییس مرکز اطلاعات داروها و سموم دانشکده داروسازی شهید بهشتی
3- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
سمت فعلی: 
1- مشاور علمی آزمایشگاه سم‌شناسی اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3- رئیس مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دروس تدریسی در طول دوره عمومی:
سم شناسی نظری و عملی، فارماکولوژی نظری و عملی، کنترل مسمومیت، کارگاه روش تحقیق
 
موضوعات مورد علاقه تحقیق: 
1- آنالیز مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی با روش‌های کروماتوگرافی ( به ویژه HPLC و LC/MS/MS)
2- آنالیز آفت‌کش‌ها در مواد غذایی به روش  GC/MS
3- آنالیز آفت‌کش‌ها در مواد غذایی  به روش  LC/MS/MS  
4- مطالعات تخمین میزان دریافت مایکوتوکسین‌ها و آفت‌کش‌ها از طریق مصرف غذا (Exposure assessment)
5- راه‌اندازی روش‌های سریع آنالیز مایکوتوکسین‌ها در غذا با کمک  FT-IR
6- ارزیابی میزان تجزیه آفلاتوکسین‌ها در پسته‌های آلوده 
تنظیمات قالب