×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر حسین وحیدی

 

سال ورود: 1368

رتبه علمی: استاد

 

سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Vahidi

 

EN - FA :CV

 

مدارک تحصیلی:

1- دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Ph.D.-2 بیوتکنولوژی از دانشگاه  Strathclydeانگلستان

 

سوابق اجرایی:

1- معاون آموزشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- معاون مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت

3- قائم مقام دبیرخانه شورای آموزشی و تخصصی کشور

 

سمت فعلی:

1- رئیس دانشکده داروسازی شهید بهشتی

2- عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی (بورد) بیوتکنولوژی داروئی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3- عضو شورای برنامه ریزی پزشکی

 

دروس تدریسی در طول دوره عمومی :

فرآورده های بیولوژیک، بیوتکنولوژی دارویی

 

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

مهندسی ژنتیک، تخمیر، فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، کشت و تولید مواد موثره بیولوژیک با استفاده از میکروارگانیسم ها

تنظیمات قالب