×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت غذا

 

طرحهای در حال اجرا

ردیف کد پژوهان عنوان طرح مجری اصلی طرح مجریان همکاران کد اخلاق
1 26382 پایش همزمان 5 داروی آنتی‌هلمنتیک‌ با استفاده از فناوری multiplex biochip array در نمونه‌های گوشت جمع آوری شده از شهر تهران در سال 96 سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه زکیه کریمی، الهام رشیدی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1400.233
2 30007 ارزیابی خطر آکریل آمید در نمونه های مختلف غذای کودک: بهینه سازی و اعتبارسنجی روش آنالیز با روش حساس و دقیق میکرواستخراج همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی حسن یزدان پناه عبدالرضا محمدی زندیه مرضیه کمانکش ارگسی، سمیرا اسلامی زاد، فرزاد کبارفرد، مبینا غلامی IR.SBMU.RETECH.REC.1400.575
3 30009  به کارگیری روش موثر و سریع ریز استخراج فاز مایع پخشی و کروماتوگرافی گازی اسپکترومتری جرمی جهت اندازه گیری مقادیر دقیق آکریل آمید موجود در نمونه های بیسکوئیت و ارزیابی خطر سرطان زایی و غیر سرطان زایی ناشی از دریافت آن در سطح شهر تهران حسن یزدان پناه عبدالرضا محمدی زندیه مرضیه کمانکش ارگسی، سمیرا اسلامی زاد، فرزاد کبارفرد، هدیه الزهرا مقتدایی R.SBMU.RETECH.REC.1400.574
4 22565 تکوین دو روش شناسایی سریع و غیر تخریبی نمونه های آبلیموی صنعتی تقلبی با استفاده از دو طیف سنج قابل حمل در ‏محدوده های نور مرئی و مادون قرمز نزدیک (900 - 1700 نانومتر) حسن یزدان پناه رضا جهانی فرزاد کبارفرد، هادی پرستار، آیه جمال زاده، زینب حمیدی IR.SBMU.RETECH.REC.1401.247
5 29022 توسعه و کاربرد طیف سنجی زیر قرمز نزدیک قابل حمل در تلفیق با تکنیک¬های طبقه¬بندی چند متغیره به منظور اصالت ¬سنجی مواد غذایی حسن یزدان پناه هادی پرستار سمانه احسانی، سمیرا اسلامی زاد IR.SBMU.RETECH.REC.1401.248
6 32055  پایش متابولیت‌های نیتروفوران در نمونه‌های عسل با استفاده از فنآوری multiplex biochip array سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده زکیه کریمی، الهام رشیدی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1401.045
7 32051 اعتبار سنجی تکنولوژی multiplex biochip array جهت غربالگری سریع متابولیت‌های نیتروفورانی در عسل سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه زکیه کریمی، الهام رشیدی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1401.044
8 29520 اندازه گیری مقادیر مس موجود در انواع نمونه های آب های مصرفی سطح شهر تهران با به کارگیری روش موثر ریزاستخراج مایع-مایع پخشی همراه شده با دستگاه پلاسمای جفت شده القایی کیاندخت قناتی   جمشید سلام زاده IR.SBMU.PHARMACY.REC.1401.042
9 30803 ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیر سرطانزایی ناشی از دریافت آکریل آمید موجود در نمونه‌های چیپس صنعتی سمیرا اسلامی زاد هدایت حسینی کیانا افسری، حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد IR.SBMU.PHARMACY.REC.1401.043 
10 31311  تشخیص منشاء جغرافیایی و کیفیت سنجی نمونه های زعفران با استفاده از سامانه تصویربرداری فراطیفی حسن یزدان پناه   سجاد کیانی IR.SBMU.RETECH.REC.1401.249
11 27166 ارزیابی خطر دریافت فلزات سنگین از طریق مصرف غذای کودک بر پایه غلات در کودکان زیر دو سال ایران هدایت حسینی حسن یزدان پناه سمیرا اسلامی زاد، معین بشیری IR.SBMU.PHARMACY.REC.1400.064
12 25988  ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه با فلزات از طریق مصرف برنج های وارداتی جمع آوری شده از شهر تهران سمیرا اسلامی زاد   زهرا هادیان، مهراز اصولی IR.SBMU.RETECH.REC.1400.172
13 21079 تعیین مقدار میزان باقیمانده 60 نوع سم آفتکش در نمونه های برنج با استفاده از روش کروماتوگرفی مایع طیف سنج جرمی عطاءاله شکوری فرزاد پیرویان جمشید سلام زاده، زهره مردانی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.084
14 22718  تعیین گونه انواع گوشت با استفاده از دو روش اسپکتروسکوپی FTIR-ATR و DRIFTS حسن یزدان پناه ابوالفضل دشتی رحمت آبادی فرزاد کبارفرد، هادی پرستار، بهرام دارایی IR.SBMU.RETECH.REC.1399.425
15 18468  اثر جاذب پلی‌مری و پروبیوتیک‌های بومی بر حذف سمیت گلیادین در بیماران سلیاکی سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی فاطمه زنده بودی، سارا سهراب وندی نسیم خورشیدیان IR.SBMU.RETECH.REC.1398.170
16 13797  اثر ریزپوشانی با آلژینات و کیتوزان بر زنده مانی چند نوع باکتری پروبیوتیک بومی در آب سیب در طول نگهداری سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   سارا سهراب وندی، نسیم خورشیدیان، سعیده اسمعیلی IR.SBMU.RETECH.REC.1397.373
17 15122 تهیه و ارزیابی اثر برخی جاذب های پری بیوتیک و پروبیوتیک برمیزان سرب و کادمیوم در آب و سامانه شبیه سازی شده مجرای معده ای روده ای سارا سهراب وندی الهام خان نیری سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی، محمدرضا کوشکی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.035
18 20301 اکریل آمید در قهوه: استخراج، تعیین و اندازه گیری با به کارگیری روش موثر میکرواستخراج جفت شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتری جرمی و بهینه سازی با استفاده از طراحی آزمایش کیاندخت قناتی     IR.SBMU.RETECH.REC.1400.078

 

طرحهای خاتمه یافته

ردیف کد پژوهان عنوان طرح مجری اصلی طرح مجریان همکاران کد اخلاق
1 10099 استقرار فنآوری multiplex biochip array جهت ارزیابی مایکوتوکسینهای موجود در نمونه های آرد گندم نانهای سنتی و آرد گندم بسته بندی در سال 1395 سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه جمشید سلام زاده، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی، عطاءاله شکوری، سارا قاسمی پور، وحید فرزانه فر، نسترن نیکونژاد، رضا جهانی، آزاده نصیری، زینب سعدآبادی IR.SBMU.PHNM.1395.593
2 10095 استقرار فنآوری multiplex biochip array جهت ارزیابی مایکوتوکسینهای موجود در نمونه های برنج داخلی و وارداتی در سال 1395 سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی، عطاءاله شکوری، سارا قاسمی پور، وحید فرزانه فر، نسترن نیکونژاد، آزاده نصیری، رضا جهانی، زینب سعدآبادی IR.SBMU.PHNM.1395.595
3 14793 بررسی اعتبارسنجی تکنولوژی نوین multiplex biochip array شرکت رنداکس جهت غربال‌گری سریع بتالاکتام‌ها در شیرگاو سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده حسن یزدان پناه، آرش محبوبی، فرزاد کبارفرد، زکیه کریمی، الهام رشیدی،  IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.164
4 15240 پایش باقیمانده‌ی 6 گروه از آنتی بیوتیکها در نمونه های شیر شهر تهران با استفاده از تکنولوژی غربالگری multiplex biochip array سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده حسن یزدان پناه، آرش محبوبی، فرزاد کبارفرد، الهام رشیدی، زکیه کریمی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.186
5 14825 پایش همزمان سه گروه از آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام با استفاده از فناوری multiplex biochip array در نمونه‌های شیر صنعتی جمع آوری شده از شهر تهران در سال 96 سمیرا اسلامی زاد آرش محبوبی حسن یزدان پناه، جمشید سلام زاده، فرزاد کبارفرد، زکیه کریمی، الهام رشیدی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.165
6 15112 اعتبارسنجی تکنولوژی نوین multiplex biochip array به‌منظور غربال‌گری هم‌زمان 11 آنتی‌بیوتیک در عسل سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه جمشید سلام زاده، آرش محبوبی، فرزاد کبارفرد، الهام رشیدی، زکیه کریمی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.166
7 11513  استقرار فنآوری multiplex biochip array جهت ارزیابی آنتی بیوتیکهای دسته سولفونامیدی موجود در نمونه های شیر پاستوریزه سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی، زکیه کریمی IR.SBMU.PHNM.1395.653
8 11043 ارزیابی مایکوتوکسینهای موجود در نمونه های ذرت جمع آوری شده از شهر تهران در سال 1396 با استفاده از روشهای غربالگری سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه جمشید سلام زاده، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی IR.SBMU.PHNM.1395.651
9 10109  پایش همزمان7 مایکوتوکسین در نمونه های برنج شهر تهران با استفاده از فنآوری multiplex biochip array در سال 1396 سمیرا اسلامی زاد آرش محبوبی جمشید سلام زاده، حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد، سارا قاسمی پور IR.SBMU.PHNM.1395.594
10 17489  تولید ماست سویا فراسودمند و مطالعه ویژگی های کیفی آن سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی سارا سهراب وندی رضا محمدی، خدیجه خوش طینت، مهرداد محمدی، رزیتا کمیلی فنود IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.166
11 20252 بررسی اثر باکتری های پروبیوتیک و عوامل مرتبط با فرآیند بر کاهش مقدار آکریلامید تشکیل شده طی فرآوری حرارتی در مواد غذایی سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   سارا سهراب وندی، نسیم خورشیدیان، مجتبی یوسفی اصلی IR.SBMU.RETECH.REC.1398.721
12 14040 بررسی فعالیت ضد میکروبی نمونه های آبلیموترش به عنوان یک روش جدید جهت شناسایی اصالت آبلیمو آرش محبوبی حسن یزدان پناه رضا جهانی، جمشید سلام زاده، فرزاد کبارفرد IR.SBMU.PHNM.1397.16
13 11552 پایش آنتی بیوتیکهای سولفونامیدی موجود در نمونه های شیر شهر تهران با استفاده از تکنولوژی غربالگری multiplex biochip array سمیرا اسلامی زاد آرش محبوبی جمشید سلام زاده، حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد IR.SBMU.PHNM.1395.652
14 10971 راه اندازی روش نوین غربالگری جهت ارزیابی مایکوتوکسینها در نمونه های ذرت با استفاده از فنآوری multiplex biochip array سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده حسن یزدان پناه، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی IR.SBMU.PHNM.1395.651
15 13786 تولید ریزپوشینه های حاوی عصاره های گیاهی شیرافزا با استفاده از آلژینات و پکتین با متوکسیل بالا و ارزیابی ویژگی‎های آن سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   سارا سهراب وندی، نسیم خورشیدیان، سعیده اسمعیلی IR.SBMU.RETECH.REC.1397.374
16 13785 بهینه سازی ریزپوشانی عصاره گیاه Viola Odorota در هیدروژل‎های آلژینات کلسیم و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آن سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   نسیم خورشیدیان، سارا سهراب وندی، سعیده اسمعیلی IR.SBMU.RETECH.REC.1397.337
17 9052 تولید فرمولاسیون محلول شستشوی سبزیجات با خاصیت ضد میکروبی و با استفاده از اسانس های گیاهی هدایت حسینی محبوبه سلیمانی فارسانی    
18 9189 ارزیابی میزان آلومینیوم در نان و برخی فرآورده‌های آردی حاوی بهبوددهنده‌های غذایی بر پایه آلومینیوم کیاندخت قناتی   هدایت حسینی، جمشید سلام زاده، فرید زایری IR.SBMU.PHNM.1395.596
19 8661  طرح ملی "توسعه و انتقال فناوری روشهای نوین (غربالگری و پیشرفته) آنالیز گروههای مختلف آلاینده ها در مواد غذایی دارای اولویت و روشهای نوین شناسایی تقلبات در مواد غذایی در کشور حسن یزدان پناه فرزاد کبارفرد جمشید سلام زاده، افشین زرقی، شهنام عرشی، عطاءاله شکوری، سمیرا اسلامی زاد، میترا بیات، سارا قاسمی پور  
20 21386 استفاده از سلول های مخمر برای انکپسوله کردن ترکیبات بایواکتیو در مواد غذایی سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   الهام خان نیری، نسیم خورشیدیان IR.SBMU.RETECH.REC.1399.424
21 10110 پایش همزمان7 مایکوتوکسین در نمونه های آرد گندم شهر تهران با استفاده از فنآوری multiplex biochip array در سال 1396 سمیرا اسلامی زاد جمشید سلام زاده فرزاد کبارفرد، حسن یزدان پناه، آرش محبوبی، سارا قاسمی پور IR.SBMU.PHNM.1395.592
22 8878  راه اندازی یک روش کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی (GC/MS) برای تعیین مقدار همزمان 10 نوع هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای (PAH) در نان سنگک عطاءاله شکوری جمشید سلام زاده وحیده مرادی، مهدی سامعی  
23 8875 ارزیابی بروز باقیمانده 35 نوع سم آفت کش در نمونه های سیب جمع آوری شده از شهر تهران عطاءاله شکوری جمشید سلام زاده زهره مردانی، مهدی سامعی  
24 8877 راه اندازی یک روش معتبر جهت آنالیز آفت کشهای دی تیوکاربا مات در خیار با استفاده از GC/MS عطاءاله شکوری جمشید سلام زاده فرزاد کبارفرد، مهدی سامعی  
25 13992 بررسی اثر باسیلوس کواگولانس، باسیلوس ایندیکوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در موشهای صحرایی روماتیسمی شده با ادجوانت کامل فروند آزیتا حکمت دوست خدیجه ابهری هدایت حسینی IR.SBMU.PHNM.1397.17
26 14815 بررسی اعتبارسنجی روش غربالگری نوین multiplex biochip array جهت ارزیابی 6 گروه از آنتی بیوتیک‌ها در شیر سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه جمشید سلام زاده، آرش محبوبی، فرزاد کبارفرد، الهام رشیدی، زکیه کریمی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1397.163
27 26380 راه‌اندازی تکنولوژی نوین multiplex biochip array برای غربالگری سریع باقیمانده داروهای Anthelmentic در گوشت سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه الهام رشیدی، زکیه کریمی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.378
28 21792 تعیین منشا انواع گوشت با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز قابل حمل حسن یزدان پناه ابوالفضل دشتی رحمت آبادی هادی پرستار، محمد حسین شجاعی علی آبادی، فرزاد کبارفرد IR.SBMU.RETECH.REC.1399.429
29 26310 پایش همزمان 7 آنتی بیوتیک‌ با استفاده از فناوری multiplex biochip array در نمونه‌های عسل داخلی و وارداتی جمع‌آوری شده از شهر تهران در سال 96 سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه زکیه کریمی، الهام رشیدی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.381
30 10119 پایش آکریل آمید موجود در نمونه های چیپس صنعتی و سنتی جمع آوری شده از شهر تهران با استفاده از دستگاه LC-MS/MS سمیرا اسلامی زاد حسن یزدان پناه جمشید سلام زاده، فرزاد کبارفرد، آرش محبوبی، عطاءاله شکوری، الهام رشیدی IR.SBMU.PHNM.1395.598
31 13814 بررسی اثر باکتری های پروبیوتیک در جلوگیری از رشد کپک و مخمر در پنیر سنتی و فراپالایش سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   سارا سهراب وندی، نسیم خورشیدیان، مجتبی یوسفی اصلی، سعیده اسمعیلی IR.SBMU.RETECH.REC.1397.375
32 13825 تولید ریزپوشینه های کوئرستین با استفاده از کیتوزان و سدیم تری پلی فسفات و ارزیابی ویژگی های آن سیدامیرمحمد مرتضویان فارسانی   سارا سهراب وندی، نسیم خورشیدیان، سعیده اسمعیلی IR.SBMU.RETECH.REC.1397.338
33 13953 معتبرسازی روشی برای اندازه‎گیری همزمان آنتی‎اکسیدان‎ها سنتزی در روغن‎های خوراکی عرضه شده در شهر تهران به روش HPLC عبدالرضا محمدی زندیه عبدالصمد عابدی، معصومه مسلمی   IR.SBMU.RETECH.REC.1397.678

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب