×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معاون پژوهشی مرکز: دکتر آرش محبوبی

سامانه علم سنجی: 

https://isid.research.ac.ir/Arash_Mahboubi

 

مدارک تحصیلی:

-) دکترای عمومی داروسازی از واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران  1380

Ph.D. (- فارماسیوتیکس از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387

سمت فعلی:

-) نماینده مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پروژه اتاق تمیز

-)  عضو کمیته EDO  دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-)  مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دروس تدریسی در طول دوره عمومی:

کنترل میکروبی فراورده های دارویی نظری و عملی

موضوعات مورد علاقه تحقیق:

-)  کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های استریل و غیر استریل

-)  تخمیر و سنتز پروتئین ها و پیتیدها

-)  ادجوانتها و واکسن ها

-)  تعیین MICو MBC  و تکنیکهای تعیین مقدار بیولوژیک آنتی بیوتیک های

-)  پروبیوتیک ها

-)  تهیه فرمولاسیون نوع جدیدی از آنتی بیوتیک ها و ضد عفونی کننده ها

 

 E-mail: a.mahboubi@sbmu.ac.ir    

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب