×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مهمترین عامل موفقیت سازمان ها، مدیریت همراه با برنامه ریزی منطقی است. در پرتوی برنامه ریزی راهبردی، جهت گیری آینده سازمان بدرستی تبیین شده و با فراهم کردن زمینه مناسب، باعث اتخاذ تصمیمات صحیح در جهت رشد سازمان و بهبود عملکرد آن خواهد شد. مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رعایت ارزشها، باورها ،توانایی ها و محدویت های اقتصادی و اجتماعی به منظور گسترش پژوهش، افزایش تولید علم با انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی، انتقال فناوری های مورد نیاز صنعت غذا و بومی سازی و تجاری سازی آنها برای ارتقاء سلامت مواد غذایی و فرهنگ سلامت غذا در کشور، اقدام به تدوین برنامه راهبردی نموده است. این مرکز تحقیقات بر آن است تا با ایجاد شبکه علمی ملی از نیروهای متخصص، مجرب، توانمند، مسئولیت پذیر، آشنا با مسائل علمی روز، و برقراری ارتباطات بین المللی با مراکز تحقیقاتی سایر کشورها، برقراری ارتباط با صنایع و سازمان های دولتی دخیل در زمینه غذا و همچنین فراهم نمودن زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز با تکیه بر خلاقیت و نوآوری اعضاء و پژوهشگران با حرکت به سمت چشم انداز و رسالت خود و با تحقق بخشیدن به اهداف خود بتواند خدمات ارزنده ای را به شرح ذیل در جهت توسعه پایدار سلامت غذای جامعه ارائه نماید:

-) تولید علم و فن آوری در زمینه ایمنی و سلامت غذا

-) طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی

-) اطلاع رسانی و انتشار دستاورد های علمی مناسب و پایا

-) توانمندسازی محققان و کارشناسان مرکز

-) ایجاد زمینه نوآوری و ابتکار در پژوهش

-) پشتیبانی از مبتکران و نوآوران در امر پژوهش های کاربردی

-) توسعه ارتباطات علمی آموزشی با مراکز صنعتی و مراکز تحقیقاتی بین المللی

-) کمک به تدوین سیاست ها  و راهبرد ها در حوزه سلامت مواد غذایی

-) تولید و ارتقاء دانش سلامت مواد غذایی روا و پایا در جوامع دانشگاهی

-) کمک به تعالی و ارتقاء فرهنگ سلامت غذا در کشور

-) ارتقاء سطح علمی همکاران شاغل در بخش سلامت مواد غذایی با برگزاری برنامه های آموزشی

-) توسعه و یا انتقال فناوری های نوین در زمینه شناسایی آلاینده ها و تقلبات غذا، و روش های پیشگیری و کنترل آلاینده ها در غذا، و بومی سازی و تجاری سازی این فناوری ها به منظور ارتقاء سلامت غذا در کشور و توسعه صادرات مواد غذایی به سایر کشورها

-)همسو نمودن پژوهش ها با نیاز های واقعی جامعه

تنظیمات قالب